Press

Betty Confidential POSHGLAM POSHGLAM #Love

Fashion Monitor POSHGLAM 632x312 POSHGLAM #Love

Black Enterprise POSHGLAM 964x1024 POSHGLAM #Love

handbago foley corinna 277x1024 POSHGLAM #Love

minx society foley corinna soiree 1024x698 POSHGLAM #Love

mondette poshglam shopping party 1024x962 POSHGLAM #Love

one tree hill blog foley corinna 451x1024 POSHGLAM #Love

racked foley corinna 830x1024 POSHGLAM #Love

ttf fashion diary foley corinna 428x1023 POSHGLAM #Love

examinerscarfclip 722x1024 POSHGLAM #Love

MSN POSHGLAM #Love

Roxy POSHGLAM #Love

famode 1024x865 POSHGLAM #Love

Honey Mag1 1024x632 POSHGLAM #Love

MSN Sample Sale 1024x650 POSHGLAM #Love

Good Day Atlanta 1024x610 POSHGLAM #Love

Atlanta Homes 834x1024 POSHGLAM #Love